USTAWY

związane z ochroną środowiska

obowiązujące w Polsce

uwaga! Nie prezentuję tu wszystkich aktów prawnych związanych z ochroną środowiska, a jedynie ich wybór!

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.08.25.150)

  treść

Podstawowy akt prawny regulujący zasady ochrony środowiska, korzystania ze środowiska, prowadzenia przedsięwzięć. POŚ jest bardzo rozbudowanym aktem prawnym, poruszającym bardzo wiele zagadnień i dość trudnym w interpretacji. Zasadniczo POŚ weszła w życie w dniu 1 października 2001 r. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.100.1085 ze zm.)

  treść

Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień regulowanych w POŚ konieczne było wskazanie terminów rozpoczęcia obowiązywania niektórych przepisów POŚ i zaprzestania obowiązywania starych aktów prawnych. Do tego celu uchwalono tę ustawę. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.07.39.251 ze zm.)

  treść

Ustawa o odpadach weszła w życie 1 stycznia 2002 r. Obejmuje ogólne zasady gospodarowania odpadami, zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów, obowiązki wytwórców i innych posiadaczy odpadów, obowiązki organów administracji, szczególnie samorządu terytorialnego w tym zakresie. 

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U.07.124.859)

  treść

Ma na celu implementację rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Aby uzyskać pogląd na temat prawa związanego z przemeiszczaniem odpadów przez granice, należy te akty prawne analizować łącznie. 

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zm.)

  treść

Ustawa uszczegółowiająca zasady postępowania ze specyficzną kategorią odpadów - z odpadami opakowaniowymi. Określa, jakim wymogom powinny odpowiadać opakowania i najważniejsze zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Precyzuje ponadto obowiązki podmiotów wytwarzających opakowania, sprzedających opakowania, użytkujących opakowania. 

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i o opłacie depozytowej (t.j. Dz.U.07.90.607)

  treść

Ustawa, na podstawie której przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach są zobowiązani do zapewnienia (w tym sfinansowania) zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych po opakowaniach, w których wprowadzili produkty na rynek. Pierwszy akt prawny wprowadzający w życie zasadę "rozszerzonej odpowiedzialności" przedsiębiorcy. 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U.05.239.2019 ze zm.)

  treść

Ustawa, która miała na celu wdrożenie tzw. ramowej dyrektywy wodnej. Precyzuje zasady zrównoważonego korzystania z wód, zasad ochrony z wód, określa obowiązki poszczególnych organów administracji w zakresie ochrony wód. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 ze zm)

  treść

Ustawa określająca zasady ochrony zasobów przyrody, w tym obszarów i gatunków chronionych. Tutaj też wskazano zasady ochrony obszarów Natura 2000 oraz warunki realizacji przedsięwzięć na tych obszarach. 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U.04.70.631)

  treść

EMAS miał stanowić europejski odpowiednik normy ISO 14 001. A więc jest to ustawa, której stosowanie nie jest obowiązkowe: dotyczy podmiotów, które zdecydują się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego 
więcej...

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U.05.236.2008 ze zm.)

  treść

Bardzo ważna ustawa dla samorządu gminnego. Zawiera podstawę prawną uchwalenia ważnego aktu prawa miejscowego: regulaminu utrzymania czystości w gminie. Poza tym precyzuje obowiązki samorządu gminnego i właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wskazuje zasady współpracy w tym zakresie pomiędzy samorządem lokalnym a przedsiębiorcami. 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.06.123.858 ze zm.)

  treść

Kolejna ustawa dotycząca realizacji tzw. obowiązkowych zadań własnych gminy: zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków. Ustala m.in. zasady działania przedsiębiorstw doprowadzających wodę pitną i odprowadzających ścieki, obowiązki przemysłowych dostawców ścieków do sieci kanalizacji ścieków komunalnych, obowiązki samorządów i mieszkańców korzystających z sieci. Tu również znajdują się przepisy stanowiące podstawę prawną stawiania wodzie pitnej określonych wymagań. 

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.05.25.202 ze zm.)

  treść

Ustawa nakłada obowiązki na podmioty wprowadzające pojazdy na rynek polski (w tym osoby fizyczne sprowadzające samochody na własny użytek), podmioty użytkujące pojazdy (w tym osoby fizyczne), podmioty zbierające zużyte pojazdy, dokonujące ich demontażu i zagospodarowania odpadów po demontażu pojazdu. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.05.180.1495 ze zm.)

  treść

Ustawa nakłada obowiązki na podmioty wprowadzające sprzęd elektryczny i elektroniczny na rynek polski, podmioty użytkujące sprzęt (w tym osoby fizyczne), podmioty zbierające zużyty sprzęt, dokonujące jego demontażu i zagospodarowania odpadów po demontażu sprzętu. 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.07.75.493 z zm.)

  treść

Ustawa nakładająca odpowiedzialność finansową za dokonanie szkody w środowisku. Doprecyzowano, kto podlega takiej odpowiedzialności, jak powinna wyglądać procedura naprawcza, jaka jest rola organów administracji w tym zakresie 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227)

  treść

Ustawa, na podstawie której działa Dyrekcja Ochrony Środowiska. Poza tym określa zasady udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, zasady współudziału społeczeństwa w sprawach związanych z ochroną środowiska, jak również zasady ocen oddziaływania na środowisko. Szalenie ważny akt prawny dla inwestorów!