Treść szablonu:

 

Uprzejmie informuję, że ogłoszenie (oferta) nr… z dnia ... opublikowane w prowadzonym przez Państwa serwisie (ogloszeniowym, aukcyjnym) zostało sformułowane w sposób nasuwający podejrzenie o celowym wprowadzeniu nabywcy w błąd w celu osiagnięcia korzyści finansowych. Czynności takie są przedmiotem § 286 ust. 1 Kodeksu Karnego.
Pies bedący przedmiotem oferty nie może być uznany za rasowego. Zgodnie z obowiazującymi w Polsce przepisami za zwierzę rasowe (przynależne do określonej rasy) uważa się zwierzę pochodzące co najmniej od dwóch pokoleń przodków wpisanych do Księgi danej rasy, które spełnia wymagania wpisu do Księgi Hodowlanej. Jednym z wymogów wpisania zwierzęcia do Księgi Hodowlanej jest posiadanie przez to zwierzę rodowodu. Jedynie w przypadku niektórych ras możliwe jest wpisanie zwierząt nierodowodowych do tzw. Księgi Wstępnej, jednakże nie dotyczy to psów rasy bokser.
W przypadku psów związkiem hodowców upoważnionym do prowadzenia księgi zwierząt hodowlanych, jak również do tworzenia i przetwarzania dokumentacji hodowlanej, w tym rodowodów, jest Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), co wynika z § 19 i nast. Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Z powyższego wynika, że zawarte w zgłaszanym ogłoszeniu (ofercie) sformułowanie „pies rasy bokser bez rodowodu” jest samo w sobie sprzeczne, ponieważ pies tej rasy nieuprawniony do otrzymania rodowodu nie może być uznany za rasowego.
Dotyczy to również sytuacji, gdy oferent deklaruje, że szczenię pochodzi od rodziców rodowodowych, ale nie posiada metryki. Nawet rasowe (rodowodowe) psy i suki muszą spelnić ściśle określone kryteria, aby otrzymać uprawnienia hodowlane (§10 ust. 1, § 13 ust. 1 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych oraz zał. nr 10 do tego regulaminu). Podkreślam więc, że w Polsce psy, które nie są rozmnażane zgodnie z zatwierdzonym przez ZKwP Regulaminem Hodowli Psów Rasowych, nie mogą być traktowane jako rasowe.
Spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie ma na celu realizowanie założeń hodowlanych, których podstawą jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych (§ 3 Regulaminu). Cytowane regulacje zapewniają również należytą ochronę zwierząt hodowlanych przed nadmierną eksploatacją, m.in. poprzez kontrolę liczby kryć i przeglądy miotów.
Rozmnażanie nierasowych psów lub używanie psów rasowych do hodowli niezgodnie z zasadami obowiazującymi w ZKwP nader często jest prowadzone w sposób niehumanitarny, nieuwzgledniający podstawowych potrzeb zwierząt, takich jak potrzeba odpowiedniej jakości i ilości pożywienia i wody, potrzeba ruchu, potrzeba kontaktów z człowiekiem, ochrona przed chorobami, w tym zakaźnymi i pasożytniczymi.
Podkreślając, że utrzymywanie w serwisie takich ogłoszen/ofert jak … jest ułatwianiem celowego wprowadzania w błąd potencjalnych nabywców, a w licznych przypadkach także wspieraniem niehumanitarnego i nieetycznego, a czasami wręcz okrutnego traktowania zwierząt, proszę o niezwłoczne usunięcie ogłoszenia z witryny oraz o uniemożliwienie publikowania podobnych ofert w przyszłości.


To, co jest w tym tekście wyróżnione pogrubioną kursywą wymaga modyfikacji w zalezności od okoliczności (np. aukcja nr ... w serwisie X, ogłoszenie nr ... z dnia w serwisie Y itp.). Niekiedy też sformułowania "rasowe bez rodowodu" brzmią trochę inaczej niż tutaj napisałam, a z kontekstu wynika, że trzeba by je zacytować wprost.

Szablon po niewielkich przeróbkach będzie się nadawał również do psucia krwi pseudohodowlom innych ras psów czy kotów.

Nie mam nic przeciwko kopiowaniu i wykorzystywaniu tego tekstu do przeciwdziałania zjawisku pseudohodowli i bezmyślnemu namnażaniu psów i kotów różnych ras. Zezwalam również na dokonywanie niezbędnych przeróbek tego tekstu, jak również rozpowszechniania go np. na forach hodowców.

Przygotowując tekst dołożyłam wszelkiej staranności, by był poprawny merytorycznie. Niemniej jednak nie mogę ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstaną w wyniku jego wykorzystywania. Zachęcam więc do działania, ale odpowiedzialnego.